Ekspresowa dostawa! Dostawa produktów do 48h!

logo-q-car

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 r.

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://q-car.pl/ (zwanym dalej sklepem internetowym) jest Q-car Paweł Mrugalski NIP: 972-080-35-36, REGON: 300455079.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 508 404 080 dostępny w dni powszednie od godziny 9:00 do 18:00
4. Administratorem danych osobowych klientów jest Q-car Paweł Mrugalski NIP: 972-080-35-36, REGON: 300455079.

§ 1 Definicje
Klient – podmiot będący użytkownikiem sklepu internetowego na adresie https://q-car.pl/ na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi handlowe w myśl zasad sklepu internetowego.
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do klienta po rejestracji w sklepu internetowym oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez klienta, pozwalający na ułatwione korzystanie przez klienta z dodatkowych funkcjonalności sklepu internetowego.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Sklep internetowy – to serwis internetowy pod adresem https://q-car.pl/
Sprzedawca – Q-car Paweł Mrugalski NIP: 972-080-35-36, REGON: 300455079.
Produkt – oznacza przedmiot przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.
Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których klient ma możliwość skontaktowania się ze sklepem internetowym: e-mail:  [email protected] lub pod numerem telefonu: 508 404 080 dostępnym w dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Dostęp do regulaminu każdy klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „regulamin sklepu” umieszczony na stronie sklepu internetowego w stopce serwisu.
2. Informacje o produktach zamieszczone w sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami regulaminu.
3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli produktów.

§ 3 Zasady składania zamówienia i zawierania umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym regulaminie.
2. Utworzenie konta indywidualnego nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
3. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem prac serwisowych.
4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu w sklepie internetowym. Każdy z produktów należy dodać do „koszyka” za pomocą opcji „kup teraz”.
5. Następnie, klient finalizuje zamówienie wybierając opcję „przejdź do kasy”.
6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego produktu. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktu przyciskiem „kup teraz”, klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji wybranych produktów w zamówieniu.
9. Złożenie przez klienta zamówienia stanowi ofertę klienta złożoną sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia i realizuje dostarczenie produktu.

§ 4 Dostawa
1. Produkty dostarczane są na wskazany przez klienta adres w zamówieniu po wcześniejszym zaksięgowaniu środków na numerze rachunku bankowego podanego w niniejszym regulaminie.
2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczane są za pośrednictwem jednej z firm kurierskich Inpost/DHL/GLS/DPD.
3. Opłaty za dostawę produktów są podawane w ramach podsumowania formularza zamówienia.
4. Towary wysyłane są w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wysyłek za pobraniem. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku nieodebrania paczki zapłaconej klient ponosi koszt zwrotu paczki do nadawcy, mowa jest o wszystkich przesyłkach realizowanych na terenie PL

§ 5 Ceny i Płatności
1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
3. Cena zakupu produktu podana na stronie sklepu internetowego jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia zakupu wybranych produktów.
4. Klient płaci cenę za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy, według wyboru metod płatności wyboru:
a. przelewem bankowym na podany w zamówieniu rachunek bankowy,
b. płatnością elektroniczną realizowaną metodą „blik” obsługiwanym przez firmę T-Pay,
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sklepu internetowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 6 Reklamacje
1. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub jest uszkodzony, sprzedawca odpowiada względem klienta.
2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może: złożyć oświadczenie o usunięciu wady, obniżeniu ceny, wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy. Zgłoszenia wysyłamy na adres [email protected]
3. Koszty naprawy lub wymiany na nowy produkt ponosi sprzedawca.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres nadawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, koszt dostarczenia towaru pokrywa sprzedawca.
5. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w sklepie internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ul. Zielarska 50 | 62-050 Plewiska. Zgłoszenie reklamacyjne można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.
6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: nr zamówienia, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć sprzedawcy dowód zakupu towaru.
7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki do sklepu internetowego.

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Klient będący konsumentem lub osoba fizyczną zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub osobę, o której mowa w ust.1 wskazaną przez nią osobę trzecią.
3. Konsument lub osoba, o której mowa w ust.1 może odstąpić od umowy sprzedaży informując sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: ul. Zielarska 50 | 62-050 Plewiska. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Konsument lub osoba, o której mowa w ust.1 złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru konsumenta lub osoby, o której mowa w ust.1, zwrócić jej dokonane przez nią płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub osoba, o której mowa w ust.1, chyba że konsument lub osoba, o której mowa w ust.1 wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. W przypadku płatności za pobraniem, sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez klienta numer konta bankowego.
9. Konsument lub osoba, o której mowa w ust.1 ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
10. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, klient będący konsumentem lub osobą, o której mowa w ust.1 ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności” i dostępne w stopce sklepu internetowego.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023
2. Umowy zawierane przez sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup produktów oferowanych przez sklep internetowy. Sklep internetowy umożliwi klientowi zapoznanie się z regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 1