Ekspresowa dostawa! Dostawa produktów do 48h!

logo-q-car

Polityka Prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących użytkowników strony internetowej https://q-car.pl/ (zwanej dalej sklepem internetowym) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając nasz sklep internetowy. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej polityką prywatności) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo sklep internetowy. Każdorazowo korzystając ze sklepu internetowego podlegają Państwo niniejszej polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu do sklepu internetowego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Q-car Paweł Mrugalski (zwanym dalej sprzedawcą), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Słownik
Polityka prywatności – to niniejszy dokument o nazwie „polityka prywatności”.

Sprzedawca – należy przez to rozumieć Q-car Paweł Mrugalski.

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://q-car.pl/

Klient – podmiot będący użytkownikiem sklepu internetowego na adresie https://q-car.pl/ na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być́ świadczone usługi handlowe w myśl zasad sklepu internetowego.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do klienta po rejestracji w sklepu internetowym oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez klienta, pozwalający na ułatwione korzystanie przez klienta z dodatkowych funkcjonalności sklepu internetowego.

Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego klient zamawia produkt oferowany przez sprzedawcę w sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

Rejestracja konta – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania klienta w sklepie internetowym w celu utworzenia konta indywidualnego za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez który użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

Logowanie do konta indywidualnego – należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania klienta do konta indywidualnego w sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego rejestracji.

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy sklep internetowy prowadzi sprzedawca.
2. Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 15.05.2023 oraz określa m.in. zasady kontaktu ze sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w procesie rejestracji konta; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.
3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
4. W ramach sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się administratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu strony naszego sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.

5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Pliki cookies
1. Strona wykorzystuje „pliki cookies”. Po wejściu przez użytkownika do sklepu internetowego pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez serwis www plików cookies. Komunikat jest widoczny dla użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez sklep internetowy plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez użytkownika pola z napisem: „akceptuję”.

§ 3. Dane osobowe
1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od klientów jest sprzedawca.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
4. Na stronie sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
5. Możemy zbierać, przetwarzać dane, przechowywać i przetwarzać różne rodzaj Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko,
Dane Kontaktowe, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.
Dane Transakcyjne, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.
Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze sklepu internetowego.
Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz historię zamówień.
Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.
Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.
6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego sklepu internetowego.

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację konta i realizację zamówień.

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych
1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez: system T-pay – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności oznacza spółkę T-Pay Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,
NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
3. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

§ 6. Bezpieczeństwo danych
1. Przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 7. Czas przetwarzania danych
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

§ 8. Prawa klientów związane z ochroną danych osobowych.
Skarga do organu nadzorczego
1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez sprzedawcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: [email protected]
2. Klient, którego danymi osobowymi sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

§ 9. Odpowiedzialność sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne
1. Sprzedawca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania sklepu internetowego nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze sklepu internetowego wynikłe ze stanu technicznego sprzętu użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta użytkownik.
2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem sklepu internetowego na następujący adres e-mailowy: [email protected]

3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia informując użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.
4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie sklepu internetowego nowej polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie sklepu internetowego.
2. Dane kontaktowe sprzedawcy wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu wskazanym w sklepie internetowym w zakładce „kontakt”.